همراهی با نبض

مجموعه نبض به دلیل تخصص در زمینه فعالیت خود و ارتباط با شرکت ها و افراد خوش سابقه و صاحب نظر در این زمیته آمادگی هرگونه همکاری در دو عنوان صاحبان ایده و متخصصین و مشارکت را دارد.